Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Mia Widoff

Mia WidoffMia Widoff
b. 1980

Jag syns! Alltså finns jag!

I have studied young people’s use of social forums on the internet. By participating in social media through your smartphone, you can move around different communities and make yourself present without physical presence. The phone can thus function as an extension of the person and their body.

How do young people describe their thoughts on whether it is important to be seen in social media? I have analyzed how image and text interact in the multimodal text of social networks on the internet. Based on how young people communicate with each other, I have taken a more in-depth look at how social relationships can be created and maintained in the visual text of social media.

From an arts education perceptive and as a future teacher, I see the importance of meeting the pupils in their media culture, of trying to understand how they perceive their media world and thereby guide them and help them find the tools to manage their own image world online. Social media as a multimodal resource is a good example of how you can learn a lot from the world. I imagine that, in addition to the school’s role as a knowledge mediator, the pupils also have access to a lot of other knowledge through informal learning in their interactions with others on a daily basis.

Jag syns! Alltså finns jag!

Jag har studerat unga människors användning av sociala mötesplatser på internet. Genom att delta i sociala medier via sin smartphone kan man röra sig kring olika gemenskaper och göra sig närvarande trots att man inte är fysiskt på plats. Mobilen kan då fungera som en förlängning av det egna jaget och kroppen.

Hur beskriver unga människor hur de tänker kring huruvida det är viktigt att synas i sociala medier? Jag har analyserat hur bilden och skriften samverkar i den multimodala texten i sociala nätverk på internet. Jag har utifrån hur unga människor kommunicerar med varandra fördjupat mig i hur sociala relationer kan skapas och upprätthållas i de visuella texterna på sociala medier.

Ur ett bildpedagogiskt perspektiv och som framtida lärare ser jag vikten av att möta eleverna i deras mediekultur, försöka förstå hur de upplever sin medievärld och därmed vägleda dem så att de har verktygen för att hantera sin egen bildvärld på internet. Sociala medier som en multimodal resurs är ett bra exempel på hur man kan lära sig mycket av världen. Jag tänker mig att utöver skolans roll som kunskapsförmedlare så når också eleverna mycket annan kunskap genom det informella lärandet, i samspel med andra i vardagen.