Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Lisa Ljungman

Lisa Ljungman
Visuellt berättande i språkinlärningen

In order for all pupils, regardless of their mother tongue, to able to participate in society and affect their situations and positions, language is essential. Language is also important in the future when the pupils go on to further education or seeking employment. For pupils to develop their language skills, they need an environment and an education that are beneficial to language development. The intent is for this study to generate understanding of learning processes and to provide teaching tools for pupils to work visually and multi-modally while getting a chance to develop their second language.

The following questions are posed in this case study: How can visual storytelling promote learning for pupils learning a second language? Does the language differ when telling stories with and without pictures? If so, how? The questions are examined using workshops and interviews with subjects in the introduction program in upper-secondary school. The subjects have different mother tongues and have been in Sweden between 7 months and 2 years, and are currently learning the Swedish language.

The purpose of the examination is to determine how storytelling and visual work can promote learning and second language development for students with Swedish as a second language. This is examined in order to find ways of working that feature both image pedagogy and language development, and which integrate the subjects of Media and Swedish as a second language. By integrating these subjects, the students can achieve a broader understanding of the language. Language may in turn help students to discuss the importance and messages of images and the visual elements around us in our everyday life. This could give the students several linguistic and visual tools that empower them to influence their future and positions in Swedish society.

Visuellt berättande i språkinlärningen

För att alla elever, oavsett modersmål, ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna påverka sin situation och position, är språket avgörande. Även då elever ska kunna vidareutbilda sig och få det jobb de vill i framtiden, spelar språket stor roll. För att möjliggöra för eleverna att utveckla sitt språk behövs en bra språkutvecklande miljö och undervisning. Önskan är att undersökningen ska generera förståelse om och ge redskap till att bedriva undervisning med läroprocesser där eleverna arbetar visuellt, multimodalt och samtidigt ges möjlighet att utveckla sitt andraspråk.

I denna fallstudie undersöks följande frågor: Hur kan visuellt berättande främja språkinlärningen för andraspråkselever? Skiljer sig språket åt då de berättar med och utan bilder? Hur i så fall? Frågorna undersöks bland annat genom workshops och intervjuer med informanter som går på introduktionsprogrammet på gymnasiet. Informanterna har olika modersmål, har varit i Sverige mellan 7 månader och 2 år och håller på att lära sig det svenska språket.

Syftet med undersökningen är att undersöka hur berättande och visuellt arbete kan främja språkinlärningen och lärandet för elever med svenska som andraspråk. Detta ska undersökas för att hitta arbetssätt som är bildpedagogiska och samtidigt språkutvecklande och för att kunna integrera ämnena Media och Svenska som andraspråk. Genom att integrera dessa ämnen kan eleverna skapa en bredare förståelse för språket. Språket kan i sin tur hjälpa elever att kunna samtala om bilders betydelse och budskap och om det visuella som finns runt omkring oss i vår vardag. Detta kan ge eleverna fler språkliga och visuella verktyg som ger dem makt att kunna påverka sin framtid och position i det svenska samhället.