Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Karin Lindkvist

Karin LindkvistTake your pick!

Karin Lindkvist
b. 1976
+4673-6296363

Möjliga identiteter

What subject positions are possible in relation to the visual representations that are used in, for example, art education?

Being young is in many ways about creating a self, seeking and trying different identities. School is one platform, among many, where this is done. School has great power as an institution: Pupils spend a lot of their time there, and they must learn things that others have decided are important to know. School also has a discursive power and a strong claim to the truth: What we learn in school is perceived as true.

By only showing some types of imagery and stories we maintain norms. We show that some ways of being a person are more desirable and normal than others. Obviously, how different identities are presented and how these images and stories are treated is also important.

I want to examine if, how and which norms are manifested, which identities and subject positions are made possible in the visual representations that are used in art education.

I want to show myself what consequences the choice of imagery in education has.

Möjliga identiteter

Vilka subjektspositioner blir möjliga i förhållande till de visuella representationer som används som exempel i bildundervisningen?

Att vara ung handlar mycket om att bilda ett jag; att söka och prova olika identiteter. Skolan är en plattform, bland flera, där detta sker. Som institution har skolan stor makt: Eleverna måste tillbringa en stor del av sin tid där, och de ska lära sig saker som andra har bestämt är viktiga att kunna. Skolan har också en diskursiv makt med ett högt sanningsanspråk: Det vi lär oss i skolan upplevs som sant.

Genom att enbart visa vissa sorters bilder och berättelser upprätthåller vi normer. Vi visar att vissa sätt att vara människa är mer önskvärda och normala än andra. Det spelar förstås också roll hur olika identiteter gestaltas och hur dessa bilder och berättelser behandlas.

Jag vill undersöka om, hur och vilka normer som manifesteras, vilka identiteter och subjektspositioner som blir möjliga i de visuella representationer som används i bildundervisningen.

Jag vill medvetandegöra, för mig själv vad val av bildmaterial i undervisningen får för konsekvenser.