Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Kristian Möller

Kristian Möller
Kristian Möller
b. 1981

Visual Type Instrument

Visual Type Instrument is based on the alphabet’s visual dimensions to determine (among other things): leading, metrics, visual size of the X-height and H-height, average width, part grouping, displacement of image lines, format, margin, margin steps, gutters, horizontal and vertical columns and text range.

The purpose of this work is that for all of those who in various ways are working with typography and design, to present a practical way to manage text, image and format in relation to the visual size. Instead of using outdated point measures, a new unit based on the metric metrology will be revealed.

Visual Type Instrument

Visual Type Instrument utgår från alfabetets visuella dimensioner för att fastställa (bland annat): radavstånd, mått, visuell x-höjd och H-höjd, genomsnittsbredd, gruppering, förskjutning av bildrader, format, marginal, marginalsteg, innermarginal, horisontella och vertikala spalter och textområde.

Syftet med arbetet är att erbjuda alla som på något sätt arbetar med typografi och design ett praktiskt sätt att hantera text, bild och format i förhållande till visuell storlek. Som ersättning för de föråldrade punktmåtten presenteras en ny metrisk enhet.