Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Björn Larsson

Björn Larsson



Tree


Process eyes


Piece of wood

Björn Larsson
b. 1980

Transformerande träkloss-frö

I am interested in the contrast between our inner and outer vision. In my mind, I can for example see a clear image of someone I know. But if I attempt to make a sketch of that image, it suddenly becomes much harder. I can see it, but at the same time I can’t. This is fascinating to me. Inspired by these kinds of contrasts, I let my process for the degree project alternate between an abstract and a concrete approach The abstract transforms and translates into something concrete. In this transformation, associations are made and new pieces of thoughts are created – back again to my thoughts in abstract form. I think about how skis move over snow. A pulse that oscillates between silence and heartbeat. Lungs that breathe in, then out. Something is passed on. I want this project to become like a small family of both abstract and concrete things that have evolved over time. So I begin with a seed. In this case, a wooden block.

Transformerande träkloss-frö

Jag är intresserad av kontrasten mellan vårt inre och yttre seende. I mitt inre kan jag exempelvis tycka mig se en skarp bild av någon jag känner. Men om jag försöker rita av min minnesbild så blir det plötsligt svårt. Jag ser det ju, men ändå inte. Det fascinerar mig. Inspirerat av den sortens kontraster låter jag processen i examensarbetet pendla mellan ett abstrakt och konkret förhållningssätt. Det abstrakta förvandlas och översätts till något konkret. I förvandlingen associerar tankarna vidare och nya tankebitar uppstår – åter i abstrakt form i mina tankar. Jag tänker på hur skidor tar sig fram i snön. En puls som pendlar mellan tystnad och hjärtslag. Lungor som andas in, och sedan ut. Något förs vidare. Jag vill att projektet ska bli till en liten familj av både abstrakta och konkreta saker som växt fram. Så jag börjar med ett frö. I detta fall en träkloss.