Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Joel Hurlburt

Joel HurlburtSpeaking Volumes: Illuminating the Gesture-Space


Speaking Volumes: Illuminating the Gesture-Space


The gesture-space that occurred when I said the word ”conglomerate” on Febuary 3rd, 2014, during a conversation with a friend, which was then cast in marble.


Semantic Projections (Photo: Peder Björkegren)


Semantic Projections (Photo: Peder Björkegren)


Speaking Volumes: Illuminating the Gesture-Space

“– Say it, no ideas but in things – “*

The gesture is a mode through which some subtle aspects of our use of language are made manifest. The forms that result from this interaction with language have been the focus of Joel Hurlburt’s work to illuminate what he calls the gesture-space. With an interest in the peripheral phenomena of everyday life, he has found that in these otherwise banal moments, the uncodifiable becomes apparent. While at Konstfack, he has worked to plot the unique objects that come into being through gestures. Such movements circumscribe ideas and concepts with no actual form. These spaces exist momentarily within the context of a voluble discourse, formed together with the gestures that accompany the simultaneous acts of thinking and speaking. The gestures of hands show that, for a moment, ideas can become things.

*William Carlos Williams, Paterson, 1946–1958

Speaking Volumes: Illuminating the Gesture-Space

”– Säg det, inga idéer utom i ting –”*

Genom gesten är det möjligt att göra vissa subtila aspekter av vår språkanvändning påtagliga. De former som kommer ur denna interaktion med språket står i centrum för Joel Hurlburts arbete med att belysa vad han kallar gestutrymmen. Utifrån sitt intresse för fenomen i vardagslivets marginal har han funnit att det okodifierbara blir uppenbart i dessa i övrigt banala ögonblick. Under sin tid på Konstfack har han arbetat med att kartlägga de unika objekt som skapas genom gester. Sådana rörelser avgränsar idéer och begrepp som saknar faktisk, fysisk form. Utrymmena existerar helt tillfälligt inom ramen för ett ordrikt samtal och formas tillsammans med de gester som följer med när vi samtidigt tänker och talar. Våra handrörelser visar att idéer, för ett ögonblick, kan bli ting.

*William Carlos Williams, Paterson, 1946–1958