Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Emil Magnúsarson Borhammar

Emil Magnúsarson Borhammar
Emil Magnúsarson Borhammar
b. 1982

A Work: 90,240 stones

As my graduation work on master level in fine arts I collect 90,240 stones during the school year. The number of stones is the same as the number of Swedish crowns I get in study loan during the same period.

In my work I equate a stone with a Swedish crown. That can seem absurd, but for me as an artist each stone can actually end up having a much bigger value than a crown. Because when I´m collecting the stones I´m also collecting symbolic capital, and symbolic capital is very important for an artist. The stone collecting gives proof of my ascetic ideals, where money and worldly things are seemingly subordinated to the pure artistic act. And if I’m faithful to these ideals during some time I will eventually be rewarded with recognition within the art world, which in turn will generate money.  My stone collecting is in other words, a long term investment.

Ett Arbete: 90,240 stenar

Som mitt examensarbete på masternivå i konst samlar jag under skolåret 90 240 stenar. Antalet stenar är det samma som antalet kronor jag får i studielån under samma period.

I mitt arbete likställer jag en sten med en svensk krona. Det kan tyckas absurt, men för mig som konstnär kan faktiskt varje sten i slutändan bli mycket mer värd än en krona. För att när jag samlar stenarna samlar jag även symboliskt kapital, och symboliskt kapital är viktigt för en konstnär. Stensamlandet visar prov på mina asketiska ideal, där pengar och världsliga ting är tillsynes underordnade den rena konstnärliga handlingen. Och är jag trogen dessa ideal under en viss tid kommer jag tillslut belönas med ett erkännande inom konstvärlden, vilket i sin tur genererar pengar. Mitt stensamlande är med andra ord en långsiktig investering.