Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Sofia Lazzeri

Sofia LazzeriHomo Faber – discoveries


Homo Faber – detail


Homo Faber – detail


Homo Faber – detail


Homo Faber – detail


Homo Faber

Homo Faber is an exploration of the relationship between design and craft aimed at finding ways to use craft as research and a source in the design practice to expand its boundaries.

Making has been investigated from a designer’s perspective as a process of thinking and generating ideas. The empirical approach has led to the discovery of a hybrid technique that challenges the norms of making. The material created out of it provides unexpected haptic experiences and is used as a vehicle to question the gap between what we know, expect and perceive.

Homo Faber

Homo Faber är en undersökning av förhållandet mellan design och hantverk som syftar till att hitta sätt att använda hantverket som undersökningsmetod och källa i designarbetet för att utvidga dess gränser.

Tillverkningen har undersökts ur en designers synvinkel som en idé- och tankeprocess. Den empiriska metoden har lett till upptäckten av en hybridteknik som utmanar normerna för tillverkning. Det material som skapas med tekniken ger oväntade beröringsbaserade upplevelser och används som ett verktyg för att fundera över glappet mellan vad vi vet, väntar oss och uppfattar.