Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Joakim Petrusson

Joakim Petrusson


Joakim Petrusson
b. 1973

Diversion

How can social and cognitive aspects for people with dementia be promoted in a home for the elderly through stimulating activities? Elderly care staff often have their own methods of activating the residents, and there is a wide range of different activities. But how can a platform be created that would make it easier for both staff and family members to find subjects to talk about.

The results of my project is to allow these people to be the narrators, through themes (environment, activity, location) consisting of objects, images and sounds. This creates spontaneous connections to what the person sees and hears, which contributes to unexpressed memories as the starting point of conversation.
Through the use of RFID technology, I have designed a product consisting of a touchpad and abstractions of various themes, which when connected to a TV starts displaying images and music that can be used as a memory portal.

Diversion

Hur kan man främja sociala och kognitiva aspekter för dementa personer på ett äldreboende genom stimulerande aktiviteter? Personal på äldreboenden har ofta sina egna metoder för att aktivera de boende, det finns en stor variation av olika aktiviteter. Men hur kan man skapa en plattform som underlättar både för personal och anhöriga att finna ett ämne att prata kring?

Resultatet av mitt projekt är att låta personerna vara berättare genom teman (miljö, aktivitet, plats) som består av objekt, bilder och ljud. På så vis skapas spontana kopplingar till vad personen ser och hör vilket bidrar till oförmedlade minnen som utgångspunkt för samtal.
Genom att använda mig av rfid-teknik har jag formgivit en produkt bestående av en platta och abstraktioner av teman, som kopplad till en Tv börjar visa bilder och musik som kan användas som en portal till minnen.