Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Amyel Oliveros

Amyel Oliveros


This Half is Feminine and this Half is Masculine: A study of the physical effects of bags on the body and how it forms parts of our gender

This Half is Feminine and this Half is Masculine takes theories from gender studies and social psychology and gives them shape in the form of a product, thereby applying theories from other fields to design. The project integrates these theories to create a set of bags. Each bag is used as a tool to raise awareness of gender identity as expressed by the body. It encourages its wearer to challenge assumptions, preconceptions and notions about what is masculine and feminine.

Objects that make us act and behave in a gender normative manner often become invisible to critique. Gender is an act and our body language expresses that act. Like corsets and high heels, bags alter our posture and our movement through space. This affects how we see ourselves and the way others see us. Bags that participate in stereotypical ideas of masculinity and femininity align our body language with normative ideas of gender. For example, the clutch, a typically female bag, is held under the arm forcing the user to take smaller, meeker strides. In this project, I make users more aware of the effects objects have on our gender identity through a facilitated, embodied experience. Using a set of bags, I alter the user’s body in atypical ways. Here the bags are the instrument and the human body is the medium with which I hope to get users to reflect on their ideas of gender.

This Half is Feminine and this Half is Masculine: A study of the physical effects of bags on the body and how it forms parts of our gender

I projektet This Half is Feminine and this Half is Masculine används teorier från genusstudier och socialpsykologi som materialiseras i form av produkter. Det handlar alltså om teorier från andra fält som tillämpas på designområdet. Teorierna integreras i projektet för att skapa en serie väskor. Varje väska används som ett verktyg för att väcka medvetenhet om könsidentiteten så som den uttrycks via kroppen. Bäraren uppmuntras att utmana antaganden, förutfattade meningar och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.

Föremål som får oss att agera och uppföra oss i linje med rådande könsroller blir ofta osynliga och därför omöjliga att kritisera. Kön är en roll vi spelar och vårt kroppsspråk uttrycker den rollen. Precis som korsetter eller höga klackar, påverkar väskor vår hållning och vårt sätt att röra oss i rummet. Det påverkar vår syn på oss själva och hur andra ser på oss. Väskor som omfattas av stereotypa idéer om manligt och kvinnligt formar vårt kroppsspråk så att det passar in i normativa föreställningar om kön. Kuvertväskan, en typiskt kvinnlig väska, hålls t.ex. under armen på ett sätt som tvingar bäraren att gå med kortare, mer försiktiga steg. I det här projektet gör jag bärarna mer medvetna om föremålens effekter på vår könsidentitet genom en vägledd, fysisk upplevelse. Med hjälp av en serie väskor förändrar jag bärarens kropp på ovanliga sätt. Väskorna utgör verktyget och den mänskliga kroppen mediet genom vilket jag hoppas få bärarna att reflektera över sina föreställningar om kön.