Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterIndustrial Design • Daphne Zuilhof

Daphne ZuilhofFriction Intended: Object C (Photo: Stephanie Wiegner)


Friction Intended: Object B (Photo: Stephanie Wiegner)


Friction Intended: Object A (Photo: Stephanie Wiegner)


Friction Intended

Exploring the overlooked potential of designing for effort.

This project is about effort. The norm for ease-of-use is challenged in defense of human well-being and development. What if effort is a design aim? What is the overlooked potential of effort? What has been excluded because of the effort taboo? The core of the project has been to explore and map out the potential of effort. With my project, I am arguing by example. I have developed a series of three products under the shared name Friction Intended. The three concepts are picked for their ability to communicate different kinds of effort and their own potential value. They are therefore representatives for areas, areas of potential where much more is waiting to be found. Designing for effort in everyday products creates space to design for an engaging and stimulating environment. Once deciding simple things are worth more time, strain and patience, there is the opportunity to enrich those activities. Designing for effort is a means to create products that inspire people to be more attentive of everyday phenomena, to perform a richer variety of bodily activities, to be more adventurous and to develop contemporary rituals. When embracing effort as a quality, design can aim to stimulate people and give them tools to grow and flourish. The design space of the potential of effort is rich and varied. The examples given by the Friction Intended series are representatives for a field where much more potential remains. This is a call, especially on the design field, to question the given, to challenge the norm and to reflect on its impact.

The three products of the series represent different aspects of daily life; the activities and objects considered mundane. They can be placed in physical reality and used by people in their own daily lives. Although they confront a norm and therefore may not be accepted by industry, they are genuine proposals. The product series Friction Intended is a realistic proposal that is possible to produce and meant to be used. The impact on our experiences and behaviors can be reflected upon because they serve as tools for discussion, reflection and they help us rethink what seems to be a given.

Friction Intended

Ett utforskande av den förbisedda potentialen i design för ansträngning.

Det här projektet handlar om ansträngning. Normen om lättanvända föremål utmanas på sätt som försvarar människans välmående och utveckling. Tänk om ansträngning kan vara ett designmål? Vilken förbisedd potential finns det i ansträngningen? Vad har uteslutits på grund av det tabu som omger ansträngningen? Projektets kärna består i att utforska och kartlägga ansträngningens potential. I mitt projekt argumenterar jag med exempel. Jag har utvecklat en serie om tre produkter som har det gemensamma namnet Friction Intended. De tre koncepten har valts ut för sin förmåga att kommunicera olika typer av ansträngning och för sitt eget potentiella värde. De representerar därför olika områden, områden med potential där mycket mer återstår att upptäcka. Design av vardagsföremål för ansträngning skapar utrymme att designa en engagerande och stimulerande miljö. Om vi bestämmer oss för att enkla saker är värda mer tid, besvär och tålamod uppstår en möjlighet att berika dessa aktiviteter. Att designa för ansträngning är ett sätt att skapa produkter som inspirerar människor att ägna vardagliga fenomen större uppmärksamhet, utföra en större mångfald av kroppsliga aktiviteter, att vara mer äventyrliga och att utveckla moderna ritualer. När vi välkomnar ansträngningen som en kvalitet kan designarbetet syfta till att stimulera människor och ge dem verktyg att växa och utvecklas. Designområdet för ansträngningens potential är rikt och varierat. De exempel som ges i Friction Intended-serien representerar ett fält där en mycket stor potential återstår. Det här är en uppmaning att, särskilt på designområdet, ifrågasätta det givna, utmana normen och reflektera över dess påverkan.

De tre produkterna i serien representerar olika aspekter av vardagslivet, de aktiviteter och föremål som anses triviala. De kan placeras i den fysiska verkligheten och användas av människor i deras eget vardagsliv. Produkterna konfronterar en norm och skulle därför kanske inte accepteras av industrin, men de är genuina förslag. Produktserien Friction Intended är ett realistiskt förslag som skulle kunna produceras och som är avsett att användas. Vi kan reflektera över påverkan på våra upplevelser och beteenden med produkterna som verktyg för diskussion, reflektion och ifrågasättande av vad som verkar vara givet.