Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
This year’s degree projects in Industrial Design use design to explore and examine the time and the world in which we live. The students’ design proposals enable people to live better lives, demonstrate how norms and behaviors are created in relationships and interactions between individuals – artifacts – society and, above all, they question many of the norms and values that have characterized industrial design up until this point. The students thus reassess what industrial design can and should be.

The Master’s group in Industrial Design provides students with training and teaching in different aspects of design, such as different working methods to explore contexts and possibilities, to work out design proposals, to reflect and to cooperate. These are important preconditions for a changing profession and for supporting the transformation to a more sustainable society.

Design is a process that creates conditions for change. Design work constantly fluctuates between designing proposals and testing these in various ways along with others, and reflecting on what effects they may have. This builds the designer’s know-how with respect to future possibilities, experiences and contexts. This has always been the industrial design process, but the object of change has shifted over time. After completing their Konstfack education, the students are prepared to think radically on the relationship between individual, society and the environment, which will be necessary in the transition to a more sustainable society.

We are happy and proud to send our students out into the world, where they will contribute with their ability to ask new and important questions and use relevant working methods, and thereby create new understandings and create sustainable design proposals, which recognize our interdependence on other life forms and systems.

Bo Westerlund, Professor of Industrial Design

Årets examensarbeten i industridesign använder design för att utforska och granska den tid och värld som vi lever i. Studenternas designförslag möjliggör för andra människor att leva bättre liv, påvisar hur normer och beteenden skapas i relationerna människor – ting – teknik – samhälle, och framförallt ifrågasätter examensarbetena många av de normer och värderingar som präglat industridesign hittills. Studenterna omprövar alltså vad industridesign kan vara, och bör vara.

I mastergruppen industridesign tränas och lär sig studenterna olika aspekter av designkunnande: olika arbetssätt för att utforska sammanhang och möjligheter, att experimentera, gestalta designförslag, reflektera och samarbeta. Dessa är viktiga förutsättningar för ett yrke i förändring och för att stödja omställning till ett mer hållbart samhälle.

Design är en process som skapar förutsättningar för förändring. Designarbete växlar kontinuerligt mellan att gestaltning av förslag och på olika sätt pröva dessa tillsammans med andra och reflektera över deras effekter. På så sätt skapas kunnande om framtida möjligheter, upplevelser och sammanhang. Så har industridesign alltid arbetat men det som varit föremål för förändring skiftar över tid. Utbildningen på Konstfack ser till att studenterna är förberedda för att radikalt kunna tänka om relationen individ – samhälle – miljö, vilket omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver.

Vi är glada och stolta över att skicka ut våra studenter i världen där de kommer att bidra med förmågan att ställa nya viktiga frågor, arbeta med relevanta metoder och därmed skapa ny förståelse och gestalta hållbara designförslag vilka även erkänner vårt ömsesidiga beroendeförhållande med andra livsformer och system.

Bo Westerlund, professor i industridesign

MasterIndustrial Design