Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
A good industrial designer has interest in design and an understanding of how things are used and the context in which they can be included. In creating solutions for people and for a sustainable future, the designer needs knowledge about the user, the community, the market, sustainability, design, manufacturing and materials.
To develop relevant design proposals, the designer needs to be curious and have a genuine desire to explore.

This year’s candidates have been exploring a number of exciting fields. Several projects question our stressful and constantly connected lives. Can we relax without fiddling with our mobile phones and instead socialize more or maybe spend more time on dining together? How can we, in a natural way alternate between being social and having a good work focus?

Some students want us to think about how the objects we surround ourselves with are built and how we value different materials. Can a sustainable, but out of fashion material that has been replaced by synthetic materials regain its popularity? A project questions the way we store our food and how we determine if it is unfit. One of the works aim to explore and encourage the innate creativity of mankind. Another student shows how we could travel as tourists in an airship with minimal impact on nature.

It’s been exciting to follow the students’ works, their processes and form giving. We hope that you as a visitor find their works just as relevant and engaging as we do.

Jenny Althoff
Jonas Ahnmé
Magnus Lindfors
Senior Lecturers in Industrial Design

En bra industridesigner har intresse för form och en förståelse för hur saker används och vilka sammanhang de kan ingå i. I skapandet av lösningar för människan och för en hållbar framtid använder designern kunskaper om användaren, samhället, marknaden, hållbarhet, gestaltning, tillverkning och material.
För att utveckla relevanta designförslag måste designern vara nyfiken och ha en genuin vilja att utforska.

Årets kandidater har utforskat en rad spännande områden. Flera projekt har undersökt vår stressiga och ständigt uppkopplade tillvaro. Kan vi koppla av utan att ständigt fingra på mobilen och istället umgås mer, kanske ägna mer tid åt gemensamma middagar? Hur kan vi på ett naturligt sätt växla mellan att vara sociala och att ha bra arbetsfokus?

Några studenter får oss att fundera över hur de objekt vi omger oss med är uppbyggda och hur vi värderar olika material. Kan ett hållbart men otrendigt material som ersatts av syntetmaterial återfå sin popularitet? Ett annat projekt ifrågasätter hur vi bedömer när våra livsmedel har blivit otjänliga. Ett av arbetena syftar till att utforska och uppmuntra den inneboende kreativiteten i oss människor. En student visar hur vi i luftfarkoster kan turista med minsta möjliga påverkan på naturen.

Det har varit spännande att följa studenternas arbete, deras processer och gestaltande. Vi hoppas att ni som besökare känner att arbetena är lika relevanta och engagerande som vi gör.

Jenny Althoff
Jonas Ahnmé
Magnus Lindfors
Lektorer i industridesign

BachelorIndustrial Design