Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Olle Arbman

Olle ArbmanOlle Arbman
b. 1985

Tillfälliga Mötesplatser / Icke-Rum

Non-spaces and non-places, the ones that for whatever reason are passed by or forgotten, which are not considered attractive or useful for congregation and activity. I wanted to create temporary meeting places and highlight the gaps between residential areas and other built-up areas that are currently empty and deserted. How can we utilize and develop these places?

I have designed a mobile and adaptable system of space-creating elements for this purpose, which can be used to strengthen these non-places and non-spaces.

This all originates in the experiences of another type of space, which I later began calling non-space. This is a place that was more less created by chance, or as a result of other construction work. What is planned? What is hidden?

Stockholm is a prime example of static and dated urban planning, sometimes referred to as the world’s most segregated city. Segregation and other related problems are only reinforced by the current urban plan.

Via constantly burning debates online, in Swedish rap music, in the square, in podcasts, in the bar, in the classroom and on the subway I have been forced to problematize matters related to place, city and suburbs, rural areas, power, media, class and social injustice and oppression, racism and sexism. I have also based my practical work on this.

Tillfälliga Mötesplatser / Icke-Rum

Icke-rum och -platser, de som av olika anledningar passeras och glöms, som inte anses attraktiva eller dugliga för samling och aktivitet. Jag ville skapa tillfälliga mötesplatser och belysa de skarvar mellan bostadsområden och annan bebyggelse som idag står tomma och öde. Hur kan vi nyttja och utveckla dessa platser?

Jag har jobbat fram ett mobilt och anpassningsbart system av rumsskapande element för detta, något att förstärka dessa icke-platser och icke-rum med.

Ursprunget kommer från upplevelsen av ett annat rum, det som jag sedan kom att kalla icke-rum. Detta är en plats som mer eller mindre råkade bli till, eller som en konsekvens av annat byggande. Vad är planerat? Vad glöms?

Stockholms utformning är ett praktexempel på statisk och daterad stadsplanering, den omnämns som världens mest segregerade stad. Segregation och annan problematik relaterad till den stärks enbart av den stadsplan som nu föreligger.

Via en alltjämt brinnande politisk debatt på nätet, i svensk rap, på torg, i podcasts, på krogen, i klassrummet och på tunnelbanan har jag tvingats/nödgats problematisera vad som rör plats, staden och förort, landsbygd, makt, media, klass och sociala orättvisor och förtryck, rasism och sexism. Detta har jag underbyggt mitt praktiska arbete med.