Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Jacob Holst

Jacob HolstSpatial Triggers

Function
I create spaces that meet the specific needs of the users. The utility of my work arises from the use of space. Usability is one of the properties of a space, which manifests in the interplay with its users over a period of time.
In my degree project I want to test existing methods for understanding the user. I assess the methods through a real case and critical reflection on this case.

Experience
What is it within us that is drawn to strong experiences, and can you measure spatial experiences? Where is the experience created and can we reproduce it? In a more general context, experience-centered design is an abstract phenomenon that is hard to define. This is probably due to its broad, abstract and cross-disciplinary contexts.

In my degree project I examine the experience of space as a phenomenon. Through a real case I test methods and theories to better understand spatial experiences.
I want to examine if spatial designs have an “origin”, a balance between experience and function. Through this question I want to determine how you can improve spatial experiences by carefully offsetting experience and function against each other.

Spatial Triggers

Funktion
Jag skapar rum som möter brukarens specifika behov. Nyttan av mitt arbete uppstår i användandet av rummet, användbarhet är en kvalitetsegenskap hos rummet och visar sig i samspelet med dess användare över en tidsperiod.
I mitt examensarbete vill jag testa befintliga metoder för att förstå brukaren. Metoderna utvärderar jag genom ett faktiskt case och reflekterar kritiskt kring dessa.

Upplevelse
Vad det är inom oss som lockas av starka upplevelser och går det att mäta upplevelsen av rumsligheter? Var uppstår upplevelsen och kan vi reproducera den? I en mer generell kontext är upplevelsecentrerad design ett abstrakt och svårdefinierat fenomen. Anledningen till detta är troligtvis dess breda, abstrakta och tvärdisciplinära sammanhang.

I mitt examensarbete undersöker jag upplevelsen av rum som fenomen. I ett verkligt case provar jag metoder och teorier för att bättre förstå rumsupplevelser.
Jag vill undersöka om det i en rumslig gestaltning finns ett ”origo”, en balans mellan upplevelse och funktion. Genom min frågeställning vill jag undersöka hur man kan påverka rumsupplevelser till det bättre genom att noga väga upplevelse och funktion mot varandra.