Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
We live here and now, in an everyday that may seem ordinary but which occasionally becomes extraordinary: at once magnificent and grotesque. When this happens, spaces are created where it is possible to discern the actual structures and constituent parts of daily life. The everyday suddenly becomes visible. We can see what it does to us, but also what we do in it. The everyday manifests itself through people, experiences, fantasies, cultures and the things we surround ourselves with.

We meet the works of nine students, nine voices that want to tell us of what they discovered when they immersed themselves in their artistic processes and viewed the world from these vantage points. Several questions arose from this investigative work:

Whose stories are given precedence and whose stories are marginalized or alienated? Can we use objects to create an atmosphere, which allows us to broaden our way of experiencing the world around us? Sometimes the objects do not manifest themselves before us when we need them to, what then happens to the situation we are in and what happens to us? Where is the line drawn between object and subject and how do objects become subjects? Can we express our state of mind through objects? Can we see ourselves in others with the help of objects? Can we use objects to understand why we act the way we do towards each other, and the world as whole?

These nine voices talk of how situations and experiences are captured in objects to communicate inner states and positions to the world. They tell us of how the objects we surround ourselves with meet us through the movement of our bodies, in the physical space and in relation to each other, and how we use objects to show who we are or who we want to be.

Miro Sazdic Löwstedt, Senior Lecturer in Crafts, with specialization in jewelery

Vi (upp-) lever här och nu, i en vardag som ofta kan uppfattas som ordinär men som vid enstaka tillfällen övergår till att vara enastående: på samma gång magnifik som vidunderlig. När det händer uppstår mellanrum i vilka det blir möjligt att urskilja själva vardagens strukturer och det den är sammansatt av. Vardagen blir plötsligt synlig. Vi kan se vad den gör med oss, men också vad vi gör i den. Vardagen tar form genom människor, erfarenheter, fantasier, kulturer samt tingen vi omger oss med.

Vi möter nio studenters arbeten, nio röster som vill berätta om vad de upptäckte då de dök ned i sina konstnärliga processer för att därifrån betrakta olika sidor av sin samtid. Genom det undersökande arbetet uppstod flera frågor:

Vems berättelser får företräde och vilka berättelser blir osynliggjorda eller främmandegjorda? Kan vi genom tingen skapa en atmosfär med vars hjälp vi breddar vårt sätt att uppfatta vår omvärld? Ibland visar sig tingen inte för oss när vi behöver det, vad händer då med situationen vi befinner oss i och vad händer med oss? Var går gränsen mellan objekt och subjekt och hur blir objekt subjekt? Kan vi genom tingen visa hur vi mår? Kan vi utifrån tingen känna igen oss i varandra? Kan vi med tingens hjälp förstå varför vi agerar som vi gör gentemot varandra och världen i stort?

De nio rösterna berättar om hur situationer och erfarenheter fångas i tingen för att kommunicera inre tillstånd och förhållningssätt till världen. De berättar om hur tingen vi omger oss med möter oss genom våra kroppars rörelser, i rummet och i förhållande till varandra, och hur vi genom tingen visar vilka vi är eller vill vara.

Miro Sazdic Löwstedt, lektor i konsthantverk med inriktning mot smyckekonst

BachelorÄdellab