Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorCeramics & Glass • Stina Lord

Stina Lord
Leran som aldrig torkade

“flow [fləu], state of mind where a person in connection with an activity feels completely absorbed by a feeling of absolute focus, total engagement and complete conviction of success in the carrying out of the activity. The key to flow is consciousness control. In a flow-like state we exercise control over the contents of our consciousness instead of passively allowing ourselves to be ruled by external factors.
The term was coined by the Hungarian-born psychologist Mihály Csíkszentmihályi (born 1934). In his study Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990) he defines flow as a state where persons are so involved in an activity that nothing else seems to matter; the experience is so pleasurable that a person continues to carry out the activity without caring about the price or demands entailed by it. Flow is created by activities that make the following demands: they are challenging, require skill, provide immediate feedback and have a well-defined scale of success or failure.” –Nationalencyklopedin

Leran som aldrig torkade

“flow [fləu] (engelska, ‘flöde’, ‘ström’), sinnestillstånd där en person i samband med utförandet av en viss aktivitet känner sig fullständigt absorberad med en känsla av optimalt fokus, totalt engagemang och fullständig övertygelse om framgång i aktivitetens genomförande. Nyckeln till flow är medvetandekontroll. I ett flödeslikt tillstånd utövar vi kontroll över innehållet i vårt medvetande i stället för att passivt låta oss bestämmas av externa faktorer.
Termen skapades av den ungerskfödde psykologen Mihály Csíkszentmihályi (född 1934). I sin studie Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990) definierar han flow som ‘ett tillstånd där människor är så involverade i en aktivitet att ingenting annat verkar spela någon roll; erfarenheten är så njutbar att människor fortsätter att utföra aktiviteten utan att bry sig om till vilket pris eller vilka krav den ställer’. Flow skapas av aktiviteter som ställer följande krav: de är utmanande, kräver skicklighet, ger omedelbar feedback och har en väldefinierad skala för framgång eller misslyckande.” -Nationalencyklopedin