Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
The Twilight Zone

Talking about textiles often sparks discussions about historical artifacts, sentimental meetings with some garment that you have outgrown or a relative’s enthusiasm about crafts. But if we lift our gaze we know more; that textiles have helped people in space, that textiles have contributed to the development of computers and that textile methods have created spaces for social networks throughout the ages.

Textile is everywhere. Some would go as far as saying that it is also found inside us, in our network of membranes and vascular weaves. The metaphors are endless. Perhaps you could say that textile is characterized by joining different elements to create a new unity.

At the Textile Bachelor’s Degree program, we strive to showcase the width of our subject and to unify traditional techniques and innovative, progressive textile methods and processes so that critical, performative, forward-thinking and sustainable practices can be adopted. This fusion also creates a culture sensitive to materials, manifested in this year’s bachelor’s degree projects in a number of ways.

One project questions social norms by uncovering the invisible and thereby confronts the powers that be. Another examines the relationship between what we see and what we are not allowed to see, an idea about a voyeuristic gaze and caring for artifacts. Another project presents a collection of rugs that, using yogi teachings, examine weaving between industry and the power of handcrafting. A colorful piece turns the anger of early vulnerability into an examination of aesthetic hierarchies and the power of DIY cultures. A group of sculptures highlights social cohabitation through gestures as metaphors for different moods. One projects unfolds a memory process of what constitutes a home, joined into a monumental commentary of what a wandering life can mean.

A collection of clothes experiments with attributes related to function and decoration through directions and movements. A modest construction thaws a frozen memory. A fashion statement is made three-dimensional. A sophisticated designer collaboration results in a challenging floor collection. In a contemporary alchemical process, existential intersections regarding identity are uncovered and projected through the textile material. Another project presents ideas about prosthetics as future accessories and the beginnings of a trans-human future…

Think of toning down, think of dissolving. Think romantic, urban or rural, sunset. It is unclear what is what. Who stands where. Is it the sound of a cricket or is it an approaching car? Our students are at the end, but at the same time at the beginning of a new age.

It is getting dark, the colors are slowly dissolving…

The bow is drawn and the arrow aimed at the future.
You might get hit.

Åsa Cederqvist, Senior lecturer of Fine Art

The Twilight Zone

Att tala om textil skapar ofta samtal om historiska artefakter, och sentimentala möten med något urvuxet klädesplagg eller en släktings sprudlande hantverksintresse. Men om vi lyfter blicken så vet vi mer, att det textila har hjälpt människan ut i rymden, att textilen bidragit till utvecklingen av datorer och textila metoder har i alla tider skapat plats för sociala nätverk.

Textilen finns överallt. Vissa skulle dra det så långt som att säga att det finns även inom oss, i våra nät av hinnor och vävar av kärl, ja liknelserna går att göra i det oändliga. Kanske kan man säga att textil kännetecknas av att foga olika beståndsdelar samman för att utgöra en ny enhet.

På Textil Kandidat strävar vi efter att synliggöra bredden av vårt ämnesområde och att gifta de traditionella teknikerna med nytänkande progressiva textila metoder och processer – så att kritiska, performativa och framåtsyftande hållbara praktiker kan slå rot. I denna fusion byggs också en materialkänslig kultur upp, som i årets kandidatarbeten manifesteras på en mängd olika vis;

Ett verk ifrågasätter sociala normer genom att göra det osynliga synligt och läxar därmed upp dagens makthavare. Ett annat har annat arbetet med förhållandet mellan vad vi ser och inte får ser, en idé om en voyeuristisk blick och om ett omhändertagande av artefakter. Ett annat arbete presenterar En kollektion mattor som med hjälp av yogi-lärans grunder undersöker vävning mellan industri och handarbetets kraft. I ett färgstarkt arbete vänds ilskan ur en tidig utsatthet till en undersökning av estetiska hierarkier och kraften i DIY kulturer. En skulpturgrupp synliggör social samlevnad via gestalter som metaforer för olika sinnestillstånd. Ett arbete vecklar upp en minnesprocess av vad som utgör ett hem som sammanfogats till en monumentliknande kommentar över vad ett kringflackande liv kan innebära.

En klädkollektion experimenterar med attribut kring funktion och dekoration genom riktningar och rörelser. En oansenlig byggnation väcker ett fruset minne till liv. Ett statement kring mode görs upp tredimensionellt. Ett sofistikerat designsamarbete resulterar i en utmanande golvkollektion. I en samtida alkemisk process vaskas existentiella skärningspunkter kring identitet fram och projiceras upp genom det textila materialet.

I ett ytterligare ett arbete väcks idén om proteser som framtida accessoarer och en början på en transhuman framtid…

Tänk nedtoning, tänk upplösning. Tänk romantisk, urban eller naturnära, solnedgång. Det är osäkert på vad som är vad. Vem som står var. Är det ljudet av en syrsa eller är det en bil som närmar sig? Våra studenter befinner sig på slutet, men samtidigt i början av en ny tid som kommer.

Det börjar skymma, sakta löses färgerna upp…

Bågen är spänd med sikte på framtiden.
Kanske blir du träffad.

Åsa Cederqvist, , lektor i konst

BachelorTextiles