Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorTextiles • Anneli Tegelberg

Anneli Tegelberg

"Do your practice and all is coming." - vikten av intuitivt praktiskt arbete*

There is a constant dialogue between my hands and the material. By focusing on working practically with the craft, I keep expanding my knowledge in order to thereafter being able to challenge the material and the technique.

In this project I have examined the importance of intuitive craftsmanship, and furthermore, how it may be expressed in an industrial process. Is the result always predetermined and unchanging in an industrial production, or can i introduce risk as a factor to create unique objects?

My pieces result from the balance between control and risk.

*Sri K. Pattabhi Jois

"Do your practice and all is coming." - vikten av intuitivt praktiskt arbete*

Det sker en ständig dialog mellan mina händer och materialet. Genom att fokusera på att arbeta praktiskt med hantverket utökar jag hela tiden mina kunskaper för att därefter kunna utmana materialet och tekniken.

I detta arbete har jag undersökt vikten av intuitivt hantverksarbete och vidare hur det kan ta sig uttryck i en industriell process. Är resultatet alltid förutbestämt och oföränderligt i en industriell produktion, eller kan jag föra in risk som en faktor för att skapa unika objekt?

Mina arbeten är resultatet av balansen mellan kontroll och risk.

*Sri K. Pattabhi Jois