Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterExperience Design • Veronica Polinedrio

Veronica PolinedrioArachnophobia Kit


Arachnophobia Kit: .1 bubble and .4 feed


Sensing Fear: hand wearables enhancing environmental audio data (Photo: J Michael Haas)


Sensing Fear: hand wearables sending information to smart phone application (Photo: J Michael Haas)


Sensing Fear: hand wearables (Photo: J Michael Haas)


The Limits of Empathy

Human emotions are ephemeral and spontaneous. Yet, they are the core of our humanity and play an integral role in individual relationships and global challenges.

Fear is one of these emotions. It is a means for public control, an intrinsic human experience, a survival mechanism and an instrument of perception. It holds an essential evolutionary function, but it carries a negative connotation. This project investigates the role of fear in the evolution of mankind, ultimately challenging the moral and ethical standards we comply with. Since humans still fail to understand one another and perpetuate violence, horrors and brutality in the form of physical and emotional abuse, it is paramount to understand the physiological experience of fear.

This project is designed to externalize the bodily content of fear and share it collectively in order to reflect on its application. By experiencing its sensory effects, this research questions the limits of empathy.

The Limits of Empathy

Människans känslor är flyktiga och spontana. Ändå utgör de kärnan i vår mänsklighet och spelar en väsentlig roll i såväl enskilda relationer som globala utmaningar.

Rädsla är en av dessa känslor. Det är ett kontrollverktyg, en inneboende mänsklig upplevelse, en överlevnadsmekanism och ett varseblivningsinstrument. Rädslan fyller en grundläggande evolutionär funktion, men bär på negativa konnotationer. I det här projektet undersöks rädslans roll i människans utveckling på ett sätt som till slut utmanar de moraliska och etiska normer vi följer. Eftersom människorna fortfarande har svårt att förstå varandra och fortsätter utöva våld, hemskheter och brutalitet i form av fysiska och psykiska övergrepp är det av största vikt att förstå den fysiologiska upplevelsen av rädsla.

Det här projektet syftar till att externalisera rädslans kroppsliga innehåll och dela det kollektivt för att kunna reflektera över dess tillämpning. Genom en upplevelse av rädslans sensoriska effekter undersöks gränserna för vår empati.