Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterExperience Design • Laura Chifiriuc

Laura Chifiriuc

Suspended Spaces: Designing architectural experiences through critical play

Suspended Spaces is an exploration of new territories for architectural praxis through an “experience design” approach. Playing with the time-space matrix of human experience and touching on the role that language plays in objectifying our experienced worlds, the project looks at the ineffable properties of architectural experience while describing a praxis that doesn’t see the building as the soul expression, where purpose is not just about learned procedures, but influenced by a behavioral toolbox based on everyone’s own experiences.
The outcome is an experimental board game. At the same time, it is tactile and abstract and enables the players to construct spatial narratives using senses, emotions and irregular timelines, thus discussing the potential of game design in exposing aspects of spatial experience that otherwise remain imperceptible in day-to-day life.

Suspended Spaces: Designing architectural experiences through critical play

I Suspended Spaces utforskas nya territorier för arkitektonisk praktik genom en metod baserad på ”upplevelsedesign”. Genom att leka med den mänskliga erfarenhetens tid och rum-matris och den roll som språket spelar i att objektifiera våra upplevda världar undersöks i projektet arkitekturupplevelsens obeskrivliga egenskaper. I projektet beskrivs en praktik där byggnaden inte ses som det enda uttrycket, där syftet inte handlar enbart om inlärda processer utan påverkas av en beteendemässig verktygslåda som baseras på vars och ens egna upplevelser.
Resultatet är ett experimentellt brädspel. Spelet är på samma gång taktilt och abstrakt och låter spelarna skapa rumsliga berättelser med hjälp av sinnen, känslor och oregelbundna tidslinjer. På så sätt diskuteras speldesignens potential när det gäller att lyfta fram aspekter av rumsliga upplevelser som vi till vardags inte lägger märke till.