Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
They’re here!

Experience Design moves beyond the object and into the realm of intangibles when designing experiences in diverse situations, spaces and systems. This means designing for meaningful experiences that happen over time and through interactions among people and objects. It is a holistic and human-centered approach to design, requiring analysis and deep understanding of human behavior and complex systems.

Applying inter- and trans-disciplinary research methods in collaboration with partners ranging from healthcare to scientists and museums, the experience designers do not shy away from the difficult questions, the complex problems or the intricate and delicate web of human experiences. They design time and even realities, dealing with interfaces between that which is real and that which is not, such as the virtual world. They seek to create meaning, look for relevance and deal with complexity in context and in conversation with their societies, daring to lead with proposals and suggesting alternative futures.

This is the last year that Konstfack will graduate experience designers. The program was established in 2007 pioneering in the field at that time under the visionary leadership of Dr. Ronald Jones. Through experimentation, exploration and even grand failures (inherent to great innovations), experience design has been swimming upstream to prove its relevance and worth. This is no longer the case; international conferences on experience design are held, university courses are organized and experience designers are called to the table. Never before has experience design’s relevance been stronger, its message more appreciated and its approach more needed amongst the other design disciplines and even in the world.

Contributing to the now established field of experience design, these graduate projects deal with complex problems of societies in transformation. They are ideas, reflections and proposals in varied subject fields; suggesting how understanding the universality of fear might create more empathy in human interactions, proposing strategies for uncertainty, ways to experience architecture through gaming, unfolding future scenarios for endangered experiences and proposing alternative realities to challenge the status quo. These designers share the desire for change, the bravery of refusing to amend broken systems, the urge to rethink, innovate and think big!

That’s who they are and how they’re ready to change the world – this 2014 graduating class of experience designers.

Now, let’s get out of their way!

Hlin Helga Guðlaugsdóttir & Jenny Althoff
Lecturers in Experience Design

De är här!

Experience Design stannar inte vid föremål, utan rör sig över gränsen till det icke-materiella i upplevelser i olika situationer, rum och system. Det innebär ett designarbete för meningsfulla upplevelser som äger rum över tid och genom interaktion mellan människor och artefakter. Det rör sig om en holistisk syn med människan i centrum som kräver analys och en djup förståelse av det mänskliga beteendet och av komplexa system.

Experience designers använder inter- och transdisciplinära researchmetoder. De ryggar inte tillbaka inför svåra frågor och utmaningar eller det komplicerade, finmaskiga nätet av mänskliga erfarenheter. De designar tid och till och alternativa verkligheter. Deras arbete handlar om gränsytorna mellan det som är verkligt, simulerat och det som skulle kunna bli vår verklighet. De försöker skapa mening, nå relevans, hantera komplexitet i en kontext och i dialog med det samhälle vi lever i. De vågar leda vägen med förslag och idéer om potentiella framtidsscenarier.

Det här är sista året som Konstfack utexaminerar Experience designer. Mastergruppen inrättades 2007 under dr Ronald Jones visionära ledarskap, och var vid den tiden en banbrytande plattform inom området. Experience Design har varit ett område vars utövare genom experiment, utforskande och till och med rejäla misslyckanden (som vid alla stora innovationer) har simmat motströms för att visa på fältets möjligheter och värde. Så är det inte längre; det hålls internationella konferenser, det ges universitetskurser i Experience Design och dessa designers kompetens efterfrågas. Aldrig tidigare har Experience Design känts så relevant. Dess budskap är mer uppskattat och dess metoder mer välbehövliga än någonsin, både inom andra designdiscipliner och i världen i stort.

Dessa examensprojekt bidrar till det numera etablerade fältet Experience Design genom att gripa sig an de komplexa problem som präglar samhällen i omvandling.
I projekten presenteras ideér, reflektioner och förslag som berör olika ämnen; en undersökning om hur förståelsen av rädslans universalitet skulle kunna skapa ökad empati människor emellan, strategier för att hantera det ogreppbara och oförutsägbara, ett spel format för att uppleva arkitektur på olika sätt, ett utforskande kring framtidsscenarier för utrotningshotade upplevelser samt ett förslag som vill utmana status quo genom att erbjuda alternativa verkligheter.
Dessa designer delar samma längtan efter förändring, samma mod att vägra lappa och laga på system som inte fungerar, samma iver att tänka om, tänka nytt och tänka stort!

Nu vet ni vilka de är och hur de står redo att förändra världen – 2014 års avgångsklass i Experience Design.

Nu, låt oss inte stå i deras väg!

Hlin Helga Guðlaugsdóttir och Jenny Althoff
Lektorer i Experience Design

MasterExperience Design