Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorFine Art • Kristin Karlsson

Kristin KarlssonDetail

Kristin Karlsson
b. 1988

27160 minuter, 26/3/13 ¬ 12/5/14 (tillfällig titel)

1 timma - 11 timmar, 17/2/14 ¬ 1/5/14 (tillfällig titel, 11 av 24)

RULES
The drawing is governed by rules. The fundamental rule is that when one voice on the radio is replaced by another, a line is broken. I always draw a line consisting of rings from left to right. This line becomes one ring shorter for each new line, and eventually forms an irregular triangle. The fact that the line is broken means that triangles are formed, smaller than the final triangle. After each finished line the number of triangles are counted. If the number during the second counting exceeds that of the first, the fundamental rule is not to be used. This applies until the number is once again equal to or less than the first. This means that the small triangles will finally form a large triangle, and one of the outer shapes may then be used as a starting point for the next triangle. Together, the large triangles form more complex forms, based on where i choose to continue drawing.

27160 minuter, 26/3/13 ¬ 12/5/14 (tillfällig titel)

1 timma - 11 timmar, 17/2/14 ¬ 1/5/14 (tillfällig titel, 11 av 24)

REGLER
Teckningen styrs av regler. Grundregeln är att när en röst på radion byts mot en annan bryts en linje. Jag tecknar alltid en linje bestående av ringar från vänster till höger. Denna linje blir en ring mindre för varje rad, och bildar till slut en oregelbunden triangel. Att linjen bryts betyder att trianglar mindre än den slutliga bildas. Efter varje avslutad rad räknas antalet trianglar. Om antalet vid andra räkningen överskrider det första, ska grundregeln inte användas. Detta gäller tills antalet åter är det samma som, eller mindre än det första. Till slut bildas alltså en stor triangel av alla de små, och någon av de yttre formerna av den kan sedan användas som startpunkt till nästa triangel. Tillsammans skapar de stora trianglarna mer komplexa former, de styrs av vart jag väljer att fortsätta teckna.