Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorFine Art • Cecilia Jönsson

Cecilia Jönsson


Cecilia Jönsson
b. 1982
0735595545

Längs rummets vita väggar

Smoothed out surfaces, painted rooms, chiseled holes and mounted pictures.

Imprinted on, forged with, dependent on – the wall.
Transparent membranes, whitish-grey atmospheres. The silence of black waters.
A silent revolt, a materialized anarchy.
As if they are refusing the language assigned to them.

the border:
separating, unifying, changing, pulsating, open, closed,
vibrating
Along the walls, a movement, a flow, a play.
Between body, image and infinity.

Längs rummets vita väggar

Spacklade ytor, målade rum, utmejslade hål och monterade bilder.

Inskrivna i, sammanfogade med, beroende av – väggen.
Transparenta hinnor, vitgrå atmosfärer. Svarta vattens tystnad.
En stilla revolt, en materialiserad anarki.
Som att de vägrar det språk som blivit dem tilldelade.

gränsen:
separerande, förenande, föränderlig, pulserande, öppen, sluten,
vibrerande.
Längs väggarna en rörelse, ett flöde, ett spel.
Mellan kropp, bild och oändlighet.