Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterJewellery + Corpus • Tobias Alm

Tobias Alm
The Tool Belt

This project is rooted in the insight that the tool belt is a piece of jewellery, that has strong connections to the 18th century Chatelaine. It explores the relationship between practical functionalities and adornment in body related objects.

The work cocerns jewellery as a status- and affiliation marker, and how jewellery is used within gender- and power structures within society. By bringing the toolbelt into the sphere of jewellery I approch the issues of jewellery and masculinities from a new perspective.

The objects that I present work as instruments of self-analysis, that that can help me develop and redefine my practice as a jewellery maker.

The Tool Belt

Detta projekt tar avstamp ifrån insikten att verktygsbältet är ett smycke, som har starka kopplingar till 1700-talets Chatelaine. Det utforskar relationen mellan praktisk funktionalitet och dekoration hos kroppsrelaterade objekt.

Projektet berör smyckets roll som status- och tillhörighetsmarkör, och hur det används inom genus- och maktstrukturer i samhället. Att angripa dessa frågor genom att inkludera verktygsbältet i smyckesbegreppet ger nytt perspektiv på relationen mellan smycken och maskulinitet.

De presenterade objekten fungerar som verktyg för en självanalys, som hjälper mig att utveckla och omdefiniera min praktik som smyckeskonstnär.